Schwammen

Mir ginn den 4. November fir d'nächst schwammen.